VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Všechny důležité informace pro vás

ZDE NAJDETE NAŠE AKTUÁLNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky platné pro služby společnosti Dorfner GmbH & Co. KG (od ledna 2021)

I. Všeobecně

 1. Směrnice pro zadávání a vyúčtování úklidových prací platí obecně pro dodavatele služeb, pokud mezi smluvními partnery nebyly uzavřeny žádné jiné dohody.
 2. Řízené práce jsou služby, které se nevztahují na služby uvedené v seznamu služeb nebo přesahují sjednaný interval služeb. Tyto musí být zadány samostatně písemně nebo ústně odpovědným pracovištěm klienta. Tyto musí být po poskytnutí služby objednatelem potvrzeny a uhrazeny dle bodu III č. 4 (ceny) těchto podmínek.
 3. Podmínky a dodatečná ujednání, které se liší od následujících podmínek, se stanou součástí smlouvy pouze tehdy, pokud budou sjednány písemně a podepsány zhotovitelem. To platí i pro dohody učiněné ústně, telefonicky nebo se zástupci zhotovitele.
 4. Platnost všeobecných obchodních podmínek objednatele není závazná pro zhotovitele a je v rozporu se smluvním vztahem.

II. Nabídky

 1. Všechny nabídky se mohou změnit. Objednávky zadané objednatelem musí být pro nabytí účinnosti smluvního vztahu písemně potvrzeny zhotovitelem.
 2. Odhady nákladů, návrhy, plány a kalkulace zůstávají majetkem zhotovitele a nesmí být reprodukovány nebo zpřístupněny třetím osobám bez jeho souhlasu. Pokud není objednávka zadána, musí být vráceny.

III. Ceny

 1. Ceny jsou kalkulovány na základě nákladů v den nabídky. V případě změn mzdových a navazujících mzdových nákladů nebo cen materiálu si zhotovitel vyhrazuje právo na úpravu ceny.
 2. Ceny nezahrnují příslušnou zákonnou daň z obratu.
 3. Snížení úklidové plochy o více než 20 % po zadání zakázky opravňuje zhotovitele k přiměřenému navýšení sjednaných jednotkových cen.
 4. Režijní práce budou fakturovány samostatně dle dohodnutých hodinových režijních sazeb.

IV. Provedení

 1. Zhotovitel provede čištění podle pokynů důkladně a pečlivě podle současného stavu techniky.
 2. Objednatel poskytne zdarma uzamykatelnou místnost pro uskladnění strojů a zařízení používaných zhotovitelem, jakož i pracovních oděvů a materiálů. Objednatel také nese náklady na vodu a elektřinu potřebnou k úklidu.
 3. Zhotovitel je oprávněn nechat jemu svěřené dílo zcela nebo zčásti provést třetími osobami.
 4. Zaměstnanci zhotovitele mají zakázáno nahlížet do dokumentů či spisů objednatele. Zhotovitel zajistí, aby se jeho zaměstnanci v rámci pracovní smlouvy zavázali zachovávat mlčenlivost o všech procesech, se kterými se v souvislosti s touto prací dozvěděli. Tato povinnost trvá i po skončení pracovní smlouvy.

V. Záruka a převzetí

 1. V případě vady má objednatel nejprve právo na dodatečné plnění, pokud je to proveditelné. V případě, že to není možné nebo nevede k vyřešení problému, se uplatní ostatní právní předpisy bez omezení. Záruka je vyloučena, pokud není vada nahlášena včas. Právní nároky pro skryté vady tím nejsou dotčeny.
 2. Nároky z vad se promlčují po uplynutí jednoho roku od jejich vzniku.
 3. Služby zhotovitele se podle smlouvy považují za přijaté, není-li dohodnuto jinak, pokud objednatel podepíše odpovídající doklad o předání, nebo ho nepodepíše bez zavinění zhotovitele nebo pokud předá službu/předmět služby k užívání.

VI. Zpooždění dodání a překážky plnění

 1. Pokud z jakýchkoli důvodů jako je firemní dovolená, zkrácené pracovní úvazky nebo uzavření provozovny není možné dodržet dohodnuté termíny objednávky, objednatel je povinen nahradit zhotoviteli vzniklou škodu. V případě opakovaných služeb bude zhotovitel vypočítávat podíl fixních nákladů ve výši 15 % schodku podle následujícího vzorce:

Měsíční cena:

Počet úklidů za týden = snížená částka za úklid (4,33). Bez ohledu na tuto dohodu má objednatel možnost prokázat, že zhotovitel neobdržel žádný poplatek nebo že byl poplatek nižší v případě poškození.

 1. Nemůže-li zhotovitel bez vlastního zavinění dodržet termíny, může je nahradit, jakmile se jeho situace zlepší. Po tuto dobu zůstává smlouva v platnosti.
 2. Dále platí právní předpisy.

VII. Odpovědnost a záruka

 1. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí prokazatelně a zaviněně on nebo jeho zástupci při plnění smluvních úkolů, v rozsahu odpovědnosti definovaném ve smlouvě. Nároky na náhradu škody existují pouze v případě, že lze zhotovitele obvinit z hrubé nedbalosti nebo úmyslného porušení povinností. Pokud jsou porušeny základní povinnosti (hlavní smluvní povinnosti plnění), stačí i lehká nedbalost. Povinnost zaplatit náhradu je omezena na předvídatelnou škodu, která je pro smlouvu typická.
 2. Zhotovitel má uzavřeno pojištění odpovědnosti z podnikání. Na požádání lze předložit potvrzení o pojištění.
 3. Zhotovitel nese neomezenou odpovědnost v případě zjevného zavinění, včetně úmyslných činů a hrubé nedbalosti, stejně jako za škody způsobené na životě, zdraví a majetku. Odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek není výše uvedenými předpisy dotčena.

VIII. Platba/splatnost

 1. Platby musí být provedeny bez srážek nejpozději do 14 dnů od data vystavení faktury, není-li uvedeno ve smlouvě jinak. V případě prodlení s platbou je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
 2. Šeky jsou přijímány s běžným omezením a směnky nejsou akceptovány. Náklady a výdaje s tím spojené musí objednatel uhradit zvlášť.
 3. U zakázek, které trvají déle než jeden měsíc (např. stavební úklid, čištění fasády), je zhotovitel oprávněn fakturovat měsíční paušál, a to dle příslušného měsíce.

IX. Doba trvání smlouvy

 1. Smluvní vztah končí úplným poskytnutím objednané služby nebo dle dohody. V případě, že ve smluvním vztahu není stanoveno jinak a ukončení smlouvy není závislé na specifickém charakteru objednané služby, může kterákoli ze smluvních stran smlouvu kdykoli písemně vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, končící k poslednímu dni kalendářního měsíce.
 2. Právo na mimořádnou výpověď z důležitého důvodu tím není dotčeno.
 3. V každém případě je důvodem pro mimořádné ukončení smlouvy, pokud došlo k zahájení insolvenčního řízení na majetek druhé strany nebo jsou splněny podmínky pro zahájení insolvenčního řízení. Výše ​​uvedené dohody zůstávají oboustranně účinné i v případě právního nástupnictví. Právní nástupnictví není důvodem k mimořádné výpovědi.
 4. Jinak platí právní předpisy.

X. Místo soudu a místo plnění, rozhodné právo

 1. Místem soudu je místo podnikání zhotovitele.
 2. Místem plnění je místo podnikání klienta.
 3. Právní vztahy mezi smluvními partnery a tyto všeobecné servisní a platební podmínky se řídí právem Spolkové republiky Německo.
 4. Společnost Dorfner s.r.o. není ochotna ani povinna se účastnit řízení o řešení sporů před rozhodčím senátem na ochranu spotřebitele.

XI. Ostatní ujednání

 1. Objednatel může započíst pouze nesporné nebo právně zjištěné protinároky nebo uplatnit zadržovací právo.
 2. Objednatel souhlasí se zařazením do seznamu referencí.
 3. Pokud je jedno nebo více ustanovení této smlouvy neúčinné nebo neplatné, bude nahrazeno ustanovením, které se nejvíce blíží zamýšlenému účelu. Tím není dotčena účinnost ostatních ustanovení.