OCHRANA ÚDAJŮ

Bezpečné, svědomité a spolehlivé

Zásady ochrany osobních údajů společnosti DORFNER S.R.O.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti

DORFNER S.R.O.

 1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen „Zásady“)

Správce údajů, Dorfner s.r.o, IČ: 271 77 831, (dále také jako „my“ nebo „správce údajů“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), jakož i v souladu s prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou.

Tyto Zásady upravují pravidla zpracování osobních údajů (i) osob, které se správcem údajů uzavřou smlouvu v souvislosti s předmětem činnosti správce údajů (ii) osob, které vyplní své osobní údaje do formuláře dostupného na webových stránkách správce údajů za účelem zasílání obchodních sdělení nebo vznesení dotazu či poptávky související s činností společnosti, (iii) uživatelů webových stránek správce údajů (všichni společně dále také jako „subjekt údajů“).

2. KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Ke spokojenosti Vás, zákazníků, s našimi službami ukládáme a v nezbytném rozsahu zpracováváme Vaše osobní údaje, a to zejména osobní údaje, které nám poskytujete za účelem uzavření smlouvy (dále jen „smlouva“).

Se svými dotazy a připomínkami nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese či telefonicky. Aktuální kontaktní údaje na správce údajů jsou dostupné na webové stránce správce údajů.

Jelikož naší hlavní činností není rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií Vašich osobních údajů (tzv. citlivé údaje) ani neprovádíme Vaše rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování, nejsme povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme:

 • Osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytnutí služeb dle uzavřené smlouvy. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete v rámci předsmluvních jednání a při uzavření smlouvy písemně či telefonicky. Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje). Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, adresu bydliště, resp. sídla podnikání (doručovací adresu), e-mailovou adresu a telefonní číslo.
 • Osobní údaje, které vyplníte do formulářů dostupných na webových stránkách správce údajů, a to za účelem zasílání obchodních sdělení (jméno, příjmení, e-mailovou adresu) nebo vznesení dotazu či poptávky související s činností společnosti (jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo)
 • Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává správce údaj o Vaší návštěvě, Vašich preferencích a další aktivitě na internetových stránkách, a to za účelem vylepšování nabídky služeb. Tímto údajem je zejména IP adresa návštěvníka webové stránky.

4. JAKÝM ZPŮSOBEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5. PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem:

 • (1) Řádného (bezvadného) poskytnutí služeb dle uzavřené smlouvy;

A dále na základě Vašeho souhlasu za účelem:

 • (2) Zasílání obchodních sdělení včetně nabídky služeb, obsahových newsletterů a při komunikaci se zákazníky (odhlásit se z přijímání obchodních sdělení je možné zakliknutím tlačítka „odhlásit“, které je k nalezení v závěru každého zaslaného e-mailového sdělení, nebo emailem zaslaným na adresu uvedenou na webových stránkách správce údajů);
 • (3) Personalizace a zlepšení kvality a obsahu webových stránek, interní analýzy zákaznické poptávky a cílení reklamy jsou prováděny správcem údajů, který využívá cookies ke sběru informací o Vaší návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a dalších aktivitách. Zpracování je možné pouze po udělení Vašeho souhlasu dostupného na liště cookies. Na základě sběru dat získává správce údajů analýzy a statistiky o Vašem chování v rámci webových stránek.

A dále za účelem:

 • (4) Plnění právních povinností stanovených právními předpisy České republiky a Evropské Unie nebo
 • (5) Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů jiných osob; oprávněnými zájmy lze rozumět například případy ochrany našich práv a právních nároků (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, aj.

6. NA ZÁKLADĚ ČEHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme:

 • Z důvodu řádného plnění uzavřené smlouvy (Ad. 1);
 • Na základě souhlasu uděleného pro jeden či více konkrétních účelů (Ad. 2, 3);
 • Z důvodu nezbytnosti zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (Ad. 4);
 • Z důvodu nezbytnosti zpracování pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing) (Ad. 5).

7. KDY MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT I BEZ VAŠEHO SOUHLASU?

Bez Vašeho výslovného souhlasu či v případě jeho odvolání můžeme dále zpracovávat osobní údaje pouze za účelem:

 • Poskytnutí Vámi objednané služby. Vezměte na vědomí, že potvrzením objednávky dochází k uzavření smlouvy. Zpracovat osobní údaje za účelem plnění uzavřené smlouvy můžeme i bez Vašeho výslovného souhlasu;
 • Splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
 • Pokud je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing).

Oprávněnost zpracování osobních údajů ve shora uvedených případech je založena přímo nařízením, Vašeho souhlasu k tomuto zpracování není potřeba.

8. JAK ODVOLAT DŘÍVE POSKYTNUTÝ SOUHLAS?

Váš souhlas (resp. souhlasy) se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně zcela či částečně odvolat, a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou na webových stránkách správce či dopisem zaslaným na adresu správce uvedenou na webových stránkách správce. V důsledku odvolání souhlasu nebudou Vaše údaje v rozsahu takto odvolaného souhlasu dále zpracovávány, nebude-li jejich zpracování současně založeno i na jiném důvodu, který by nás k dalšímu zpracování opravňoval (jiným důvodem zpracování může být např. nezbytnost zpracování ke splnění smlouvy či z důvodu našeho oprávněného zájmu).

Zákonnost zpracování na základě uděleného souhlasu před jeho odvoláním zůstává nezměněna a není dotčena odvoláním souhlasu. Odvoláním svého souhlasu nebudete v žádném případě omezeni ve Vaší možnosti opětovně poskytnout souhlas. V případě odvolání souhlasu s námi můžete i nadále uzavírat smlouvy.

9. PO JAKOU DOBU BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Osobní údaje budeme zpracovávat:

 • Do doby splnění práv a povinností plynoucích z uzavřené smlouvy, nebo
 • Do odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu 5 let od jeho udělení, budou-li osobní údaje zpracovávány výhradně na základě tohoto souhlasu, nebo
 • V souladu a za podmínek stanovených právními předpisy a po dobu jimi stanovenou, nebo
 • Po dobu trvání našich oprávněných zájmů, jimiž lze rozumět například případy ochrany našich práv a právních nároků (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce), nejdéle však po dobu 3 let od uzavření smlouvy se subjektem údajů, nebo
 • po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby expirace příslušného druhu cookies.

Osobní údaje zpracovávané na základě jiného právního důvodu budeme zpracovávat v nezbytném rozsahu a po dobu trvání příslušného důvodu.

Jakmile pominou všechny důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, tyto zlikvidujeme.

10. KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNÍME?

Vaše osobní údaje poskytneme vybraným jiným osobám pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu, jinak pouze s Vaším předchozím souhlasem. Vaše osobní údaje takto poskytneme:

 • Tzv. zpracovatelům osobních údajů, tedy osobám, s nimiž spolupracujeme a jejichž služeb využíváme. Zpracovatele si pečlivě vybíráme a spolupráci navazujeme jen s těmi, kteří poskytují dostatečné záruky bezpečného zpracování a jsou proto schopni zajistit ochranu Vašich práv. Zpracovatelé zavazujeme mj. k dodržování pokynů pro řádné zpracování Vašich osobních údajů a dále k mlčenlivosti.
 • Osobám oprávněným podle jiných právních předpisů (zejména orgány činné v trestním řízení, aj.)

S Vaším předchozím souhlasem mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, zveřejněny v souvislosti s naší marketingovou činností či jiným způsobem zpracovávány. Ke každému dalšímu zpracování osobních údajů přistoupíme pouze na základě Vašeho výslovného a ke konkrétnímu účelu poskytnutého souhlasu.

11. JSTE POVINNI POSKYTNOUT NÁM SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Ne. Nemáte povinnost poskytnout nám své osobní údaje. Poskytování osobních údajů je z Vaší strany dobrovolné. Vezměte však na vědomí, že v případě neposkytnutí Vašich osobních údajů nedojde k uzavření smlouvy. V případě neposkytnutí či odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, jejichž zpracování je na Vašem souhlasu založené, pak nebudou Vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracovávány.

12. JAKÁ MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?

V souladu s nařízením máte právo na:

 • Přístup k osobním údajům
 • Opravu osobních údajů
 • Výmaz osobních údajů
 • Omezení zpracování
 • Přenositelnost údajů
 • Vznést námitku proti zpracování
 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování prováděno na jeho základě
 • Podání stížnosti u dozorového úřadu

Shora uvedená práva (podrobnosti viz níže) můžete uplatňovat na e-mailové adrese uvedené na webových stránkách správce, dopisem zaslaným na adresu uvedenou na webových stránkách správce, nebo telefonicky na čísle uvedeném na webových stránkách správce, není-li dále uvedeno jinak.

12.1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím v následujícím rozsahu: účel zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost u dozorového úřadu; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4.

Vezměte na vědomí, že velká část shora uvedených informací je již součástí těchto zásad. Dříve, než položíte dotaz, resp. žádost o poskytnutí osobních údajů, pokuste se vyhledat vyžadované informace v tomto dokumentu.

12.2. Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování

V případech stanovených nařízením máte právo požádat o opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných osobních údajů. Dále máte právo požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné nebo neexistuje důvod pro jejich další zpracování. V neposlední řadě máte právo požádat o omezení zpracování osobních údajů v případě, že:

   • Máte za to, že jsou Vaše zpracovávané osobní údaje nepřesné;
   • Máte za to, že zpracování je protiprávní a současně nemáte zájem o výmaz osobních údajů;
   • Jste vznesli požadavek na poskytnutí osobních údajů za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;
   • Jste vznesli námitku proti zpracování podle nařízení.

12.3. Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing).

12.4. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo (za podmínek stanovených v Nařízení) získat své osobní údaje a předat je jinému správci osobních údajů.

12.5. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů je v rozporu s nařízením. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

13. JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Vaše osobní údaje se snažíme maximálně zabezpečit. Za tím účelem jsou k nakládání s osobními údaji oprávněni pouze naši vybraní zaměstnanci. Zabezpečení Vašich osobních údajů pravidelně kontrolujeme, testujeme a rozvíjíme tak, abychom omezili nebezpečí související s případným únikem osobních údajů či jejich zneužitím.

14. WEBHOSTING

Naše webové stránky jsou umístěny u externího poskytovatele služeb (tzv. webhosting nebo poskytovatel hostingu).

Naším poskytovatelem hostingu pro tyto webové stránky je:
Hetzner Online GmbH
Industriestrasse 25
91710 Gunzenhausen
Gunzenhausen, Německo

Údaje, které jsou shromažďovány při návštěvě našich webových stránek, jsou proto ukládány na serverech poskytovatele hostingu. Jedná se především o údaje, které jsou automaticky shromažďovány při návštěvě webových stránek (viz výše). Náš poskytovatel hostingu zpracovává údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností v oblasti služeb. Tento poskytovatel se řídí našimi pokyny ohledně poskytování svých služeb. Pro zajištění práv a povinností podle zákona o ochraně osobních údajů byla s poskytovatelem hostingu uzavřena smlouva o zpracování objednávek podle čl. 28 GDPR.

Poskytovatele hostingu využíváme proto, abychom vám mohli nabídnout naše webové stránky. Díky tomu vám můžeme zaručit bezpečné a rychlé online služby od profesionálního poskytovatele služeb. Poskytovatel hostingu disponuje potřebnými zdroji a odbornými znalostmi.

Právním základem pro využívání poskytovatele hostingu jsou naše převažující oprávněné zájmy podle čl. 6 odst. 1 bodu 1 písm. f) GDPR. Náš zájem jakožto provozovatele těchto webových stránek na využívání webhostingu z výše uvedených důvodů převažuje nad vaším zájmem na jeho nevyužívání. Rozhodujícím faktorem pro tento vyvažující výsledek je skutečnost, že tento podporuje technickou ochranu údajů a zásah vyplývající z jeho používání je nízké intenzity. Kromě toho je poskytovatel hostingu využíván za účelem plnění smluv s našimi potenciálními i stávajícími zákazníky. Právním základem pro to je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

15. COOKIES

15.1. Obecné informace

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme do vašeho koncového zařízení uložit informace ve formě souboru cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webový server odesílá do vašeho prohlížeče a ukládá je na datovém nosiči vašeho koncového zařízení.

Některé soubory cookie se na konci relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče, opět vymažou (tzv. relační soubory cookie). Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují rozpoznání vašeho prohlížeče při vaší další návštěvě (tzv. trvalé soubory cookie nebo trvalé soubory cookie). Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou po uplynutí stanovené doby, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Můžete je však vymazat i sami nebo je nechat automaticky vymazat prohlížečem.

Pokud jsou soubory cookie nastaveny, zpracovávají v individuálním rozsahu určité informace o uživateli, jako jsou údaje o prohlížeči a poloze a hodnoty IP adres. Účel a funkce jednotlivých souborů cookie se liší, a proto vám může být jejich obsah opět samostatně zobrazen v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Soubory cookie, které používáme, zpravidla neukládají žádné osobní údaje uživatele kromě IP adresy. Tyto informace slouží k automatickému rozpoznání při vaší další návštěvě našich webových stránek a k usnadnění navigace.

Při návštěvě našich webových stránek mohou být ve vašem zařízení uloženy také soubory cookie třetích stran (tzv. cookies třetích stran). Ty umožňují vám nebo nám využívat konkrétní služby třetích stran.

Naše webové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů cookie. Pokud nechcete, abychom rozpoznali vaše koncové zařízení, můžete například zabránit ukládání souborů cookie na vašem datovém nosiči aktivací funkce „Nepřijímat soubory cookie“ v nastavení prohlížeče. Podrobné informace o tom, jak tato funkce funguje, naleznete v návodu k obsluze od výrobce vašeho prohlížeče. Pokud však soubory cookie nepřijmete, může to vést k funkčním omezením našich nabídek.

Soubory cookie, které jsou nezbytné pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování našich služeb (tzv. technicky nezbytné soubory cookie, např. pro funkci nákupního košíku nebo chatu v reálném čase), se ukládají ve vašem koncovém zařízení na základě § 25 odst. 2 č. 2 TTDSG. Váš souhlas k tomu není nutný. Jakékoli následné zpracování údajů je naopak založeno na čl. 6 odst. 1 pododst. 1 GDPR. Zpravidla máme převažující oprávněný zájem na zpracování informací o technicky nezbytných souborech cookie, abychom vám mohli poskytnout bezchybné a optimalizované webové stránky (čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f GDPR). V závislosti na použití souborů cookie však mohou být relevantní i další právní základy, a proto je můžeme v našich zásadách ochrany osobních údajů uvést pro každý používaný soubor cookie zvlášť. V případě souborů cookie, které nejsou technicky nezbytné (tzv. „volitelné soubory cookie“), se přístup k vašemu koncovému zařízení uskuteční pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali souhlas v souladu s § 25 odst. 1 GDPR. Veškeré následné zpracování údajů probíhá rovněž na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Pokud na našich webových stránkách používáme soubory cookie třetích stran nebo volitelné soubory cookie, budeme vás o tom informovat v dalším průběhu našich zásad ochrany osobních údajů.

Podrobné informace o používaných souborech cookie (funkčnost, doba uložení, možnosti přístupu třetích stran atd.) najdete také v našem nástroji pro správu souhlasů („Cookie Consent Manager 19 [CCM19]“).

Nastavení souborů cookie můžete kdykoli upravit a do budoucna odvolat již udělený souhlas.

15.2. Přehled používaných souborů cookie

15.3. Cookie Consent Manager 19 (CCM19)

Na našich webových stránkách používáme nástroj pro správu souhlasů „Cookie Consent Manager 19 (CCM19)“.

Nástroj pro správu souhlasů „Cookie Consent Manager 19 (CCM19)“ provozuje společnost Papoo Software & Media GmbH, Auguststraße 4, 53229 Bonn, Německo (https://www.ccm19.de/).

„Cookie Consent Manager 19 (CCM19)“ nám umožňuje zobrazit upozornění na používání souborů cookie (tzv. „cookie banner“) a integrovat soubory cookie v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů prostřednictvím opt-in. To znamená, že technicky nepotřebné soubory cookie jsou nastaveny a veškeré související údaje jsou zpracovávány pouze tehdy, pokud nám jako návštěvník webových stránek udělíte souhlas (§ 25 odst. 1 TTDSG a čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) GDPR). Za tímto účelem budete při vstupu na naše webové stránky vyzváni v banneru se soubory cookie, abyste si vybrali, které soubory cookie a služby mohou být použity.

„Cookie Consent Manager 19 (CCM19)“ používá technicky nezbytné soubory cookie („ccm_consent“) k ukládání souhlasů, které jste udělili při návštěvě našich webových stránek. V souladu s § 25 odst. 2 č. 2 TTDSG od vás není vyžadován žádný souhlas s přístupem k vašemu koncovému zařízení. Následné zpracování údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti. Právním základem pro to je čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. C GDPR. Podle čl. 5 odst. 2 GDPR musíme jako správce prokázat dodržování zásad zpracování údajů (čl. 5 odst. 1 GDPR), zejména zásady zákonnosti zpracování údajů (čl. 5 odst. 1 písm. a GDPR). Pokud bychom tuto zákonnou povinnost nesplnili, mohlo by to pro nás být právně nepříznivé (např. uložení pokuty, čl. 83 GDPR). Podrobné informace o používaných souborech cookie (funkce, doba uložení, možnosti přístupu třetích stran atd.) naleznete v našem nástroji pro správu souhlasů („Cookie Consent Manager 19 [CCM19]“).

Další informace o nástroji pro správu souhlasů „Cookie Consent Manager 19 (CCM19)“ naleznete na adrese https://www.ccm19.de/datenschutzerklaerung.html.

16. NÁSTROJE PRO ANALÝZU A SLEDOVÁNÍ

16.1. Obecné informace

Při návštěvě našich webových stránek může být statisticky vyhodnoceno také vaše uživatelské chování. K tomu slouží především soubory cookie a takzvané analytické programy. Analýza vašeho uživatelského chování je obvykle anonymní; uživatelské chování nelze zpětně vysledovat. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace o tom naleznete níže:

16.2. Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme službu webové analýzy „Google Analytics“.

Službu webové analýzy „Google Analytics“ provozuje společnost Google LLC („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké, nebo pokud je služba poskytována v Evropské unii, společnost Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (https://analytics.google.com/analytics/web/).

„Google Analytics“ se používá především pro analytické a marketingové účely. Zprávy generované službou „Google Analytics“ nám umožňují optimalizovat naši virtuální prezentaci. Statistické údaje nám ukazují silné a slabé stránky našich webových stránek. Chceme, abyste se na našich webových stránkách cítili pohodlně, a proto vám poskytujeme pouze takový obsah webu, který chcete. Chceme také cíleně využívat naše finanční prostředky, abychom vám mohli co nejvýhodněji nabídnout naše služby.

„Google Analytics“ je nástroj pro sledování, který se používá k analýze datového provozu na našich webových stránkách. Za tímto účelem je do zdrojového kódu našich webových stránek integrován sledovací kód. Když navštívíte naše webové stránky, tento sledovací kód zaznamenává vaše akce na našich webových stránkách. Jakmile opustíte naše webové stránky, jsou tyto údaje odeslány na servery „Google Analytics“ a tam uloženy. Tato data jsou následně zpracovávána společností Google a jsou nám poskytována ve formě zpráv o vašem uživatelském chování. Technicky je možné vytvářet mimo jiné následující přehledy:

– Přehledy o akvizici (Jak můžeme oslovit více lidí?)
– Reporty o zobrazení (Jak úspěšná je naše online reklama?).
– Přehledy konverzí (Jak úspěšná jsou jednotlivá marketingová opatření?).
– Reporty v reálném čase (Co se právě děje na našich webových stránkách?).
– Behaviorální reporty (Jak lidé interagují s našimi webovými stránkami?)
– Přehledy cílových skupin (Kdo se o nás zajímá?)

Použití sledovacího kódu, který je spojen se souborem cookie, umožňuje službě „Google Analytics“ analyzovat používání vašich webových stránek. Za tímto účelem je vytvořeno náhodné, ale jedinečné ID uživatele. To slouží k rozlišení jednotlivých návštěvníků webových stránek a k analýze pseudonymních uživatelských profilů. Během vaší návštěvy webových stránek se mimo jiné zaznamenávají následující údaje
– navštívené stránky
– Datum a čas vaší návštěvy
– Objednávky, včetně prodejů a objednaných produktů
– dosažení „cílů webové stránky“ (např. žádosti o kontakt)
– Vaše chování na stránkách (např. cesta kliknutí, chování při rolování a délka pobytu).
– Vaše přibližná poloha (země a město)
– Vaše IP adresa (ve zkrácené podobě, aby nebylo možné jednoznačné přiřazení)
– Technické informace, jako je prohlížeč, poskytovatel internetu, koncové zařízení a rozlišení obrazovky.
– Zdroj původu vaší návštěvy (tj. přes kterou webovou stránku nebo reklamní médium jste k nám přišli).

Takto vytvořené informace o používání vašich webových stránek se přenášejí na servery společnosti Google, které jsou rozmístěny po celém světě (https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de). Velká část těchto serverů se nachází ve Spojených státech amerických, proto jsou tam ukládány i vaše údaje. Pokud je však na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru společností Google předem zkrácena (tzv. maskování IP). Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google ve Spojených státech amerických a tam zkrácena. Anonymizace IP je na těchto webových stránkách aktivní. Společnost Google bude tyto informace používat jménem provozovatele těchto webových stránek k analýze vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek týkajících se činnosti na webových stránkách a používání internetu. V případě, že jsou osobní údaje předávány společnosti Google LLC, která sídlí ve Spojených státech amerických, společnost Google LLC přijala vhodná opatření (například uzavření standardních smluvních doložek EU), aby zajistila dodržování úrovně ochrany údajů platné v Evropské unii. Další informace naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů správce-kontrolora reklam Google (https://business.safety.google/adscontrollerterms/). Nelze však vyloučit, že orgány USA mohou mít přístup k údajům uloženým společností Google. Spojené státy americké jsou v současné době z hlediska ochrany údajů považovány za třetí zemi. Nemáte zde stejná práva jako v rámci Evropské unie. Nemusíte mít nárok na žádné právní prostředky proti přístupu úřadů.

IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby „Google Analytics“ nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit zejména příslušným nastavením softwaru prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek v plném rozsahu. Proti shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a proti zpracování těchto údajů společností Google můžete rovněž vznést námitku stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Pokud byl vyžádán a udělen odpovídající souhlas s nastavením nebo ukládáním souborů cookie a aktivací služby, je přístup k vašemu koncovému zařízení a následné zpracování údajů založeno na vašem souhlasu podle § 25 odst. 1 TTDSG ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a DS-GVO. Svým souhlasem s používáním této služby zároveň souhlasíte s případným předáním údajů společnosti Google ve třetí zemi v souladu s čl. 49 odst. 1 pododst. 1 písm. a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna kliknutím na Nastavení souborů cookie a zrušením zaškrtnutí políčka „Google Analytics“. Poté bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách této webové stránky.

Na tomto místě bychom rádi upozornili, že používání služby může vést k načítání „Google Fonts“ (písem) a k navázání automatického spojení se servery společnosti Google za tímto účelem. „Google Fonts“ je sbírka písem pro komerční i osobní použití. Google Fonts poskytuje písma, která zlepšují vizuální vzhled vyvolané služby. Společnosti Google jsou předávány následující údaje

– IP adresa
– Souhrnné údaje o používání
– Požadavek na písmo
– Odkazující adresa URL
– Požadavky CSS
– Agent uživatele
– Informace o prohlížeči

Z technického hlediska tomu nemůžeme zabránit – navzdory možné místní integraci písem Google. Pokud jste tedy souhlasili s používáním této služby, vztahuje se tento souhlas výslovně i na používání „Google Fonts“.

Další informace o službě webové analýzy „Google Analytics“ naleznete na adrese
https://policies.google.com/privacy?hl=de (Zásady ochrany osobních údajů)
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de (Zásady používání souborů cookie)
https://policies.google.com/terms?hl=de (Podmínky používání)

V souvislosti s touto službou můžete také kontaktovat kontaktní osobu společnosti Google na adrese https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form.

16.3. hCaptcha

Na našich webových stránkách používáme službu CAPTCHA „hCaptcha“.

Službu CAPTCHA „hCaptcha“ provozuje společnost Intuition Machines Inc, 350 Alabama St., San Francisco, CA 94110, Spojené státy americké (https://www.hcaptcha.com/).

Slovo CAPTCHA je zkratka a znamená „zcela automatizovaný veřejný Turingův test k rozlišení počítačů a lidí“. CAPTCHA používáme k určení, zda s našimi webovými stránkami komunikuje člověk nebo stroj (zejména bot). Proto používáme „hCaptcha“ například k ochraně našeho kontaktního formuláře před zneužitím. Chceme vám nabídnout jistotu, že naše webové stránky jsou chráněny proti konkrétním kybernetickým hrozbám.

„hCaptcha“ je integrována přímo do zdrojového kódu webových stránek prostřednictvím kódu JavaScriptu. Díky „hCaptcha“ již nemusíte provádět žádné požadované akce. „hCaptcha“ sama na pozadí kontroluje, zda je návštěvník webu člověk. Za tímto účelem provádí „hCaptcha“ výpočet pravděpodobnosti. K provedení výpočtu jsou však zapotřebí některé údaje a informace. Za tímto účelem jsou proto shromažďovány následující údaje:
– Poskytovatel internetových služeb
– IP adresa
– Typ prohlížeče
– Typ zařízení
– e-mailová adresa
– Název
– Název země
– Typ platformy
– Datum a čas přístupu
– Analytické informace
– Pohyb myši
– Poloha rolování
– Události stisknutí kláves
– Události dotyku
– Informace z gyroskopu

S vaším souhlasem jsou informace generované o vašem používání webových stránek přenášeny na servery společnosti Intuition Machines Inc., když přistupujete na podstránky, na kterých je integrována funkce „hCaptcha“. Tyto servery se nacházejí především ve Spojených státech amerických, proto jsou tam ukládány i vaše údaje. V případě, že jsou osobní údaje předávány společnosti Intuition Machines Inc. se sídlem ve Spojených státech amerických, přijala společnost Intuition Machines Inc. vhodná opatření (například uzavření standardních smluvních doložek EU), aby zajistila dodržování úrovně ochrany údajů platné v Evropské unii. Další informace lze nalézt v dohodách o zpracování údajů (https://newassets.hcaptcha.com/dpa/IMI.DPA.9.23.21.New.SCCs.pdf), které odkazují na standardní smluvní doložky. Nelze však vyloučit, že orgány USA mohou mít přístup k údajům uloženým společností Intuition Machines Inc. Spojené státy americké jsou v současné době z hlediska ochrany údajů považovány za třetí zemi. Nemáte zde stejná práva jako v rámci Evropské unie. Nemusíte mít nárok na žádné právní prostředky nápravy proti přístupu úřadů.

Pokud byl vyžádán a udělen odpovídající souhlas s nastavením nebo ukládáním souborů cookie a s aktivací služby, je přístup k vašemu koncovému zařízení a následné zpracování údajů založeno na vašem souhlasu podle § 25 odst. 1 TTDSG ve spojení s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) GDPR. Svým souhlasem s využíváním této služby rovněž souhlasíte s případným předáním údajů společnosti Intuition Machines Inc. do třetí země v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna kliknutím na Nastavení souborů cookie a zrušením zaškrtnutí políčka „hCaptcha“. Poté bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách těchto webových stránek.

Další informace o službě CAPTCHA „hCaptcha“ naleznete na adrese
https://www.hcaptcha.com/terms (Všeobecné obchodní podmínky)
https://www.hcaptcha.com/privacy (Zásady ochrany osobních údajů)
https://newassets.hcaptcha.com/dpa/IMI.DPA.9.23.21.New.SCCs.pdf (Podmínky zpracování údajů)

V souvislosti s touto službou můžete také kontaktovat kontaktní osobu společnosti Intuition Machines Inc. na e-mailové adrese „support@hcaptcha.com“.

17. OSTATNÍ SLUŽBY

17.1. Google Maps (Řešení banneru cookie)

Na našich webových stránkách používáme online mapovou službu „Mapy Google“.

Provozovatelem online mapové služby „Google Maps“ je společnost Google LLC („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké, nebo, pokud je služba poskytována v Evropské unii, společnost Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (https://www.google.de/maps).

„Google Maps“ je webová služba pro zobrazování interaktivních (pozemních) map za účelem vizualizace geografických informací. Použití této služby vám ukáže naši polohu a usnadní vám naše nalezení. Tuto službu používáme k optimalizaci našich webových stránek pro vás. Chceme vám ušetřit čas a poskytnout vám potřebné adresní údaje přímo a přehledně, proto jsme integrovali „Mapy Google“ přímo do našich webových stránek pomocí kódu HTML.

Vložením „Map Google“ se shromažďují následující údaje:
– Vyhledávané výrazy
– IP adresa
– Souřadnice zeměpisné šířky a délky
– Při použití funkce plánování trasy: zadaná počáteční adresa

Na základě vašeho souhlasu jsou informace o vašem používání webových stránek přenášeny na servery společnosti Google umístěné po celém světě (https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de), jakmile vstoupíte na podstránky, na kterých je integrována mapa „Mapy Google“. Velká část serverů se nachází ve Spojených státech amerických, proto jsou tam ukládány i vaše údaje. V případě, že jsou osobní údaje předávány společnosti Google LLC, která sídlí ve Spojených státech amerických, společnost Google LLC přijala příslušná opatření (například uzavření standardních smluvních doložek EU), aby zajistila dodržování úrovně ochrany údajů platné v Evropské unii. Další informace naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů správce-kontrolora reklam Google (https://business.safety.google/adscontrollerterms/). Nelze však vyloučit, že orgány USA mohou mít přístup k údajům uloženým společností Google. Spojené státy americké jsou v současné době z hlediska ochrany údajů považovány za třetí zemi. Nemáte zde stejná práva jako v rámci Evropské unie. Proti přístupu úřadů k údajům nemusíte mít nárok na žádné právní prostředky nápravy.

Výše popsaný přenos dat probíhá bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, jehož prostřednictvím jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet existuje. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu uživatelskému účtu. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje přiřazeny k vašemu profilu Google, musíte se před návštěvou webových stránek odhlásit. Google ukládá vaše údaje (i u nepřihlášených uživatelů) jako profily používání a analyzuje je. Pokud existuje uživatelský účet, lze nastavení ochrany osobních údajů provést u společnosti Google na adrese https://safety.google/privacy/privacy-controls/.

Pokud byl vyžádán a udělen odpovídající souhlas s nastavením nebo ukládáním souborů cookie a s aktivací služby, je přístup k vašemu koncovému zařízení a následné zpracování údajů založeno na vašem souhlasu podle § 25 odst. 1 TTDSG ve spojení s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) GDPR. Svým souhlasem s využíváním této služby zároveň souhlasíte s případným předáním údajů společnosti Google ve třetí zemi v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna kliknutím na Nastavení souborů cookie a zrušením zaškrtnutí políčka „Mapy Google“. Poté bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách této webové stránky.

Na tomto místě bychom rádi upozornili, že používání služby může způsobit načtení „Google Fonts“ (písma) a že za tímto účelem je automaticky navázáno spojení se servery společnosti Google. „Google Fonts“ je sbírka písem pro komerční i osobní použití. Google Fonts poskytuje písma, která zlepšují vizuální vzhled vyvolané služby. Společnosti Google jsou předávány následující údaje

– IP adresa
– Souhrnné údaje o používání
– Požadavek na písmo
– Odkazující adresa URL
– Požadavky CSS
– Agent uživatele
– Informace o prohlížeči

Z technického hlediska tomu nemůžeme zabránit – navzdory možné místní integraci písem Google. Pokud jste tedy udělili souhlas s používáním této služby, vztahuje se tento souhlas výslovně i na používání „Google Fonts“.

Další informace o online mapové službě „Mapy Google“ naleznete na adrese
https://policies.google.com/privacy?hl=de (Zásady ochrany osobních údajů)
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de (Zásady používání souborů cookie)
https://policies.google.com/terms?hl=de (Podmínky používání)
https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps/ (další podmínky používání služby „Mapy Google“).

V souvislosti s touto službou se můžete obrátit také na kontaktní osobu společnosti Google na adrese https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form.

17.2. Videa na YouTube (v „režimu se zvýšenou ochranou soukromí“)

Na našich webových stránkách používáme video službu „YouTube“.

Provozovatelem videoslužby „YouTube“ je společnost Google LLC („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké, nebo, pokud je služba poskytována v Evropské unii, společnost Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (https://www.youtube.de).

Integrací služby „YouTube“ přímo do našich webových stránek sledujeme účel, abychom vám mohli bez oklik prezentovat různá videa. Rádi bychom minimalizovali vaši osobní námahu, a proto vám smysluplná videa zobrazujeme na příslušném místě našich webových stránek. Tímto způsobem chceme zlepšit váš celkový komfort a zážitek z našich webových stránek.

Během používání jsou od vás shromažďovány následující údaje:
– Informace o zařízení
– IP adresa
– Adresa URL odkazu
– Zobrazená videa

Vzhledem k tomu, že používáme video službu „YouTube“ v „režimu se zvýšenou ochranou soukromí“, nepoužívají se zde žádné soubory cookie. Za určitých okolností, které nemůžeme sami ovlivnit, však společnost Google přesto soubory cookie nastavuje nebo používá informace z existujících souborů cookie.

Podrobné informace o používaných souborech cookie (způsob jejich fungování, doba uložení, možnosti přístupu třetích stran atd.) najdete v našem nástroji pro správu souhlasů („Cookie Consent Manager 19 [CCM19]“) .

Na základě vašeho souhlasu budou informace vygenerované o vašem používání webových stránek předány serverům společnosti Google umístěným po celém světě (https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de), jakmile vstoupíte na podstránky, do kterých jsou integrována videa z „YouTube“. Velká část serverů se nachází ve Spojených státech amerických, proto jsou tam ukládány i vaše údaje. V případě, že jsou osobní údaje předávány společnosti Google LLC, která sídlí ve Spojených státech amerických, společnost Google LLC přijala vhodná opatření (např. uzavření standardních smluvních doložek EU), aby zajistila dodržování úrovně ochrany údajů platné v Evropské unii. Další informace naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů správce-kontrolora reklam Google (https://business.safety.google/adscontrollerterms/). Nelze však vyloučit, že orgány USA mohou mít přístup k údajům uloženým společností Google. Spojené státy americké jsou v současné době z hlediska ochrany údajů považovány za třetí zemi. Nemáte zde stejná práva jako v rámci Evropské unie. Proti přístupu úřadů k údajům nemusíte mít nárok na žádné právní prostředky nápravy.

Výše popsaný přenos údajů probíhá bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet existuje. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu uživatelskému účtu. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje přiřazeny k vašemu profilu Google, musíte se před návštěvou webových stránek odhlásit. Google ukládá vaše údaje (i u nepřihlášených uživatelů) jako profily používání a analyzuje je. Pokud máte uživatelský účet, můžete změnit nastavení ochrany osobních údajů u společnosti Google na stránkách https://safety.google/privacy/privacy-controls/ a https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in.

Pokud byl vyžádán a udělen odpovídající souhlas s nastavením nebo ukládáním souborů cookie a s aktivací služby, je přístup k vašemu koncovému zařízení a následné zpracování údajů založeno na vašem souhlasu podle § 25 odst. 1 TTDSG ve spojení s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) GDPR. Svým souhlasem s využíváním této služby zároveň souhlasíte s případným předáním údajů společnosti Google ve třetí zemi v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna kliknutím na Nastavení souborů cookie a zrušením zaškrtnutí políčka „YouTube“. Poté bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách této webové stránky.

Na tomto místě bychom rádi upozornili, že používání služby může vést k načítání „Google Fonts“ (písem) a k navázání automatického spojení se servery společnosti Google za tímto účelem. „Google Fonts“ je sbírka písem pro komerční i osobní použití. Google Fonts poskytuje písma, která zlepšují vizuální vzhled vyvolané služby. Společnosti Google jsou předávány následující údaje

– IP adresa
– Souhrnné údaje o používání
– Požadavek na písmo
– Odkazující adresa URL
– Požadavky CSS
– Agent uživatele
– Informace o prohlížeči

Z technického hlediska tomu nemůžeme zabránit – navzdory možné místní integraci písem Google. Pokud jste tedy udělili souhlas s používáním této služby, vztahuje se tento souhlas výslovně i na používání „Google Fonts“.

Další informace o videoslužbě „YouTube“ naleznete na adrese
https://policies.google.com/privacy?hl=de (Zásady ochrany osobních údajů)
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de (Zásady používání souborů cookie)
https://policies.google.com/terms?hl=de (Podmínky používání)

V souvislosti s touto službou se můžete obrátit také na kontaktní osobu společnosti Google na adrese https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form.

18. VAŠE DOTAZY E-MAILEM, TELEFONICKY, FAXEM NEBO PROSTŘEDNICTVÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE

18.1. Kontaktování

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky, faxem nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, budou vámi poskytnuté údaje zpracovány. Tyto údaje použijeme ke zpracování vaší žádosti. Údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. V závislosti na okolnostech však může být zpracování údajů založeno také na čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. b GDPR (plnění předsmluvních nebo smluvních povinností) nebo na čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f GDPR (převažující oprávněný zájem na účinném a efektivním zpracování vaší žádosti).

Jakmile příslušný rozhovor s vámi skončí a daná záležitost bude definitivně vyjasněna, údaje shromážděné v této souvislosti vymažeme. Závazná zákonná ustanovení, jako jsou zákonné povinnosti uchovávání údajů, zůstávají nedotčena.

Rádi bychom upozornili, že přenos údajů prostřednictvím e-mailu je vždy nešifrovaný. Proto nelze zaručit (úplnou) ochranu údajů při kontaktu s námi tímto způsobem.

18.2. Kontaktní formulář

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, požádáme vás o osobní údaje. Abychom mohli na váš dotaz odpovědět, je vyžadována platná e-mailová adresa. Další osobní údaje můžete poskytnout dobrovolně, pokud není uvedeno jinak.

Vaše údaje budou zpracovány prostřednictvím e-mailu.

Kontaktní formulář je odesílán pomocí end-to-end šifrování.

Vaše údaje jsou uloženy na chráněných serverech ve Spolkové republice Německo v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ souhlasíte se zpracováním svých kontaktních údajů pro výše uvedené účely. Pokud s tím nesouhlasíte, musíte tento proces zrušit. Obsah formuláře pak nebude odeslán a vaše údaje nebudou zpracovány. Výše uvedený souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Vaše údaje budeme používat pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování vašeho dotazu a pro další korespondenci s vámi. Údaje, které jsme shromáždili při použití kontaktního formuláře, uchováme pro účely zpracování dotazu a pro případ následných dotazů a po vyřízení vašeho dotazu je v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů vymažeme, pokud neexistuje jiná právní povinnost údaje uchovávat.

18.3. Předávání údajů poskytovatelům služeb

Pro provoz a optimalizaci našich webových stránek a našich služeb a pro zpracování smluv využíváme různé služby třetích stran. Je nezbytné, aby jim byly předávány údaje potřebné pro plnění úkolů, zejména pro centrální IT služby nebo hosting našich webových stránek, jakož i pro platby a doručování produktů.

Při předávání vašich údajů vždy zajišťujeme nejvyšší možnou úroveň zabezpečení. Ujišťujeme vás, že zúčastněné třetí strany byly předem pečlivě vybrány a smluvně zavázány. Pokud pro nás třetí strana pracuje formou zpracování objednávek (např. pro hosting webových stránek), zaručujeme, že s námi pověřenými třetími stranami byla dohodnuta odpovídající opatření na ochranu údajů a opatření na jejich zabezpečení.

Osobní údaje potřebné pro doručení objednaného zboží, jako je jméno, příjmení, adresa, předáváme logistickým společnostem a poskytovateli balíkových/poštovních služeb uvedenému v objednávce, jako jsou DHL, DPD, UPS a Hermes. To je nezbytné zejména pro plnění smluv a pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo zájmů třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR).

Kromě toho můžeme údaje poskytnuté při objednávce předat poskytovatelům platebních služeb nebo financující bance pro jejich vlastní použití při zpracování smlouvy.

Při platbě neshromažďujeme a neukládáme žádné údaje o platebních transakcích, jako jsou čísla kreditních karet nebo bankovní údaje. Ty sdělujete pouze přímo příslušnému poskytovateli platebních služeb.

19. POSTUP PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI

19.1. Rozsah zpracování údajů

Na našich webových stránkách máte možnost prohlédnout si inzeráty a následně se o ně ucházet.

Abyste se mohli zúčastnit procesu podávání žádostí, budete muset poskytnout údaje. Tyto údaje zahrnují identifikační údaje, jako je jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje, jako je adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, a také údaje týkající se vašeho vzdělání a/nebo profesní minulosti, jako jsou školní a pracovní reference, údaje o školeních, stážích nebo předchozích zaměstnavatelích. Tyto údaje mohou pocházet z formuláře žádosti, který vyplníte online na platformě pro podávání žádostí (s předáním na adresu https://jobs.dorfner-gruppe.de/), nebo z dokumentů, které poskytnete, jako je motivační dopis, životopis, fotografie k žádosti, certifikáty nebo jiné doklady o odborné kvalifikaci. Údaje, které jsou povinné pro účast v procesu podávání přihlášek, jsou odpovídajícím způsobem označeny jako povinné informace.

Tyto údaje budou předány pouze osobám, které se podílejí na zpracování vaší přihlášky.

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uveden poskytovatel třetí strany, jehož služby využíváme k zajištění funkce online přihlášky, nebudou údaje předávány třetím stranám.

19.2. Účel a právní základ zpracování údajů

Výše uvedené údaje zpracováváme za účelem provedení procesu podávání přihlášek. Pokud jste nám udělili souhlas, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Pokud je však zpracování výše uvedených údajů prováděno za účelem navázání pracovního poměru/smluvního vztahu, je právním základem pro zpracování údajů čl. 88 odst. 1 GDPR ve spojení s § 26 odst. 1 BDSG nebo čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. b GDPR.

19.3. Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k naplnění účelu, pro který byly shromážděny. V případě, že po podání přihlášky vznikne pracovní poměr, školící poměr, stáž nebo jiný pracovněprávní vztah, budou údaje zpočátku nadále uchovávány a přeneseny do osobního spisu. V opačném případě je proces podávání žádosti ukončen obdržením zamítnutí. V takovém případě budou údaje po šesti měsících vymazány. K vymazání nedojde, pokud je další zpracování a uchovávání vašich osobních údajů v jednotlivých případech nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků. V takovém případě máme na dalším zpracování a uchovávání vašich údajů převažující oprávněný zájem. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Vaše osobní údaje nebudou vymazány ani v případě, že jsme ze zákona povinni vaše osobní údaje dále uchovávat (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. c) GDPR).

19.4. Odvolání a námitka

Souhlas, který jste nám udělili, můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Proti zpracování svých údajů můžete kdykoli vznést námitku. Zejména máte možnost stáhnout svou žádost. V rámci procesu podávání žádosti byste nám měli poskytnout pouze údaje, které jsou nezbytné pro účast v procesu podávání žádosti a její realizaci. Neexistuje žádná zákonná ani smluvní povinnost údaje poskytovat. Rádi bychom vás však upozornili, že bez těchto údajů nemůžeme provést proces podávání žádostí a nemůžeme vaši žádost posoudit. Totéž platí v případě námitky proti zpracování vašich údajů. Údaje, které jsou o vás uloženy, můžete kdykoli změnit.

20. VYSTUPOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH (SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH) A NA JINÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

Vedeme veřejně přístupné profily na sociálních sítích.

Auf unserer Internetseite ist gegebenenfalls auch eine Verlinkung zu diesen Profilen vorzufinden. Odkaz na tyto profily můžete najít také na našich webových stránkách. Pokud však není v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, jedná se pouze o odkaz na externí webové stránky. Na rozdíl od tzv. pluginů sociálních sítí například integrace hypertextového odkazu na našich webových stránkách nezpracovává žádné údaje návštěvníků webových stránek ve vztahu k sociálním sítím. Naopak přístup k profilu a jeho návštěva kliknutím na odkaz vyvolává různé operace zpracování údajů.

Profily na sociálních sítích udržujeme za účelem komunikace s uživateli a zájemci a prezentace informací o nás. To nám umožňuje lépe přizpůsobit naše produkty a služby potřebám zájemců. Chceme se s vámi také setkat na virtuálním místě a komunikovat s vámi tam, kde se již cítíte dobře a kde se vyznáte. Tím se zlepší celková komunikace mezi vámi a námi.

K tomuto účelu využíváme technickou platformu a služby poskytovatelů třetích stran. Vzhledem k tomu, že poskytovatelé sociálních sítí – kromě nás – sledují své vlastní účely, jsme podle zákona o ochraně osobních údajů považováni za společné správce v souladu s čl. 26 GDPR. Rádi bychom vás upozornili, že naše profily na sociálních sítích a jejich funkce používáte na vlastní odpovědnost. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (např. komentování a sdílení). Když navštívíte naše profily, poskytovatelé platforem sociálních médií shromažďují mimo jiné vaši IP adresu a další informace, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení ve formě souborů cookie. Tyto informace slouží k tomu, abychom jako provozovatel profilu sociálního média mohli poskytovat anonymizované statistické informace o interakci s naším profilem. Tyto statistiky používáme ke zlepšení vašeho zážitku při návštěvě naší prezentace na sociálních sítích. Nemáme však přístup k údajům o používání, které shromažďuje provozovatel sociální sítě za účelem sestavení těchto statistik.

Když navštívíte naše profily, vaše údaje shromažďujeme, používáme a ukládáme nejen my, ale z důvodu sdílené odpovědnosti také provozovatelé příslušných sociálních sítí. K tomu dochází i v případě, že vy sami profil na příslušné sociální síti nevedete. Jednotlivé operace zpracování údajů a jejich rozsah se liší v závislosti na provozovateli příslušné sociální sítě. Pokud jste přihlášeni ke svému profilu na platformě, může být soubor cookie na vašem koncovém zařízení použit k pravidelnému sledování toho, jak jste se pohybovali na internetu. Zásuvné moduly sociálních sítí integrované do webových stránek (např. tlačítko To se mi líbí) rovněž umožňují platformám zaznamenávat vaše návštěvy těchto webových stránek a přiřazovat je k vašemu příslušnému profilu. Na základě těchto údajů lze vytvářet uživatelské profily a provozovatelé platforem vám mohou nabízet obsah přizpůsobený na míru nebo reklamní obsah, který je pro vás relevantní. Pokud tomu chcete zabránit, měli byste se odhlásit nebo deaktivovat funkci „zůstat přihlášen“, vymazat soubory cookie ve svém koncovém zařízení a restartovat prohlížeč. Nevíme podrobně, jak platformy sociálních médií používají údaje pro své vlastní účely, jak dlouho jsou tyto údaje uchovávány a zda jsou údaje předávány třetím stranám. Pokud je nám známo, poskytovatelé platforem získané údaje používají především ke zlepšení vlastního reklamního systému platformy. Zpracování údajů se může lišit v závislosti na tom, zda jste na sociální síti registrovaní a přihlášení, nebo zda náš profil navštěvujete jako neregistrovaný a/nebo nepřihlášený uživatel. Poskytovatelé popisují podrobnosti o shromažďování a uchovávání vašich údajů, jakož i typ, rozsah a účel jejich použití provozovatelem ve svých vlastních zásadách ochrany osobních údajů (viz níže). Najdete tam také informace o možnostech kontaktování a možnostech nastavení reklam.

Údaje o vás shromážděné v této souvislosti zpracovávají platformy a mohou být předány do zemí mimo Evropskou unii, zejména do Spojených států amerických (USA). Níže uvedení poskytovatelé – pokud nejsou původně evropskými společnostmi – zachovávají odpovídající úroveň ochrany údajů podle svých vlastních informací. S těmito společnostmi jsme uzavřeli standardní doložky o ochraně údajů. Nelze však vyloučit, že americké orgány mohou mít přístup k údajům uloženým poskytovateli platforem. Spojené státy americké jsou v současné době považovány za třetí zemi z hlediska práva na ochranu údajů. Nemáte zde stejná práva jako v Evropské unii. Nemusíte mít nárok na žádné právní prostředky proti přístupu úřadů.

Naproti tomu jako uživatel profilu na sociální síti zpracováváme – kromě anonymizovaného statistického vyhodnocení návštěv profilu (viz výše) – pouze údaje z vašeho používání naší služby, které nám poskytnete a které vyžadují interakci. Pokud například položíte otázku, na kterou můžeme odpovědět pouze e-mailem nebo prostřednictvím systému zpráv na sociální síti, uložíme vaše údaje v souladu s obecnými zásadami zpracování údajů, které popisujeme v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Právním základem pro zpracování vašich údajů na platformě sociálních sítí je – v závislosti na skutečnostech a kontextu – čl. 6 odst. 1 písm. a, b nebo f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá zejména v propagační prezentaci našich produktů a služeb a v efektivní a účinné komunikaci s vámi. Operace zpracování údajů prováděné sociálními sítěmi mohou být založeny na různých právních základech. Ty vám musí příslušný provozovatel sdělit zvlášť. Přístup k vašemu koncovému zařízení – zejména prostřednictvím souborů cookie – se řídí § 25 odst. 1 nebo 2 č. 2 TTDSG. Další informace o používaných souborech cookie nebo srovnatelných technologiích naleznete v zásadách ochrany osobních údajů nebo zásadách používání souborů cookie příslušného provozovatele sociální sítě (viz níže). Nejste povinni nám poskytnout své osobní údaje. Mohou však být nezbytné pro jednotlivé funkce našich profilů na sociálních sítích (například pro odpověď na váš dotaz). Pokud nám své údaje neposkytnete, nebudou vám tyto funkce k dispozici, nebo jen v omezeném rozsahu.

Chcete-li uplatnit svá práva jako subjekt údajů, můžete se obrátit na nás nebo na poskytovatele platformy sociálních sítí. Pokud jedna strana není odpovědná za odpověď nebo musí obdržet informace od druhé strany, my nebo poskytovatel předáme váš dotaz příslušnému partnerovi. V případě dotazů týkajících se profilování a zpracování vašich údajů při používání sociální sítě se obraťte přímo na provozovatele platformy sociálních médií. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vaší interakce s námi, napište nám na námi uvedené kontaktní údaje. Upozorňujeme, že navzdory společné odpovědnosti nemáme plný vliv na postupy zpracování údajů provozovateli sociálních sítí.

Další informace o sociálních sítích a o tom, jak můžete chránit své údaje, naleznete na adrese www.youngdata.de. Youngdata je portál pro mládež nezávislých úřadů pro ochranu osobních údajů spolkové a zemské vlády a kantonu Curych.

Níže bychom rádi vysvětlili, které profily u kterých poskytovatelů spravujeme. Pokud byste chtěli navštívit naše profily na sociálních sítích, najdete přesná umístění v právním upozornění na našich webových stránkách. Tam jsme profily sociálních médií odpovídajícím způsobem propojili.

20.1. Facebook

Používáme sociální síť Facebook.

„Facebook“ provozuje společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (https://www.facebook.com/).

Další informace o sociální síti „Facebook“ naleznete na adrese
https://www.facebook.com/policies/cookies (Zásady používání souborů cookie)
https://www.facebook.com/privacy/policy (zásady ochrany osobních údajů)
https://www.facebook.com/adpreferences/ (možnosti nastavení)
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 (kontaktní údaje kontaktní osoby pro ochranu osobních údajů).
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 (standardní smluvní doložky EU).
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum (dohoda o společném zpracování)

20.2. YouTube

Používáme sociální síť „YouTube“.

„YouTube“ provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (https://www.youtube.com/).

Další informace o sociální síti „YouTube“ naleznete na adrese
https://policies.google.com/privacy?hl=de (zásady ochrany osobních údajů)
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de (zásady používání souborů cookie)
https://safety.google/privacy/privacy-controls/ (možnosti nastavení)
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form (kontaktní údaje kontaktní osoby pro ochranu údajů).
https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de (standardní smluvní doložky EU).

21. ZABEZPEČENÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Přijali jsme technická a organizační bezpečnostní opatření v souladu se zákonnými požadavky, abychom ochránili vaše údaje před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem.

Bezpečnostní opatření zahrnují zejména šifrovaný přenos dat mezi vaším prohlížečem a naším serverem. Tyto webové stránky používají šifrování TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte. Šifrované spojení poznáte zejména podle toho, že se adresní řádek vašeho prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu visacího zámku. Je-li aktivováno šifrování TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

Všichni naši zaměstnanci a všechny osoby podílející se na zpracování údajů, jakož i námi pověřené servisní společnosti jsou povinni dodržovat GDPR, BDSG a další zákony o ochraně osobních údajů a zacházet s údaji důvěrně.

Naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně přezkoumávána a průběžně revidována v souladu s technologickým vývojem.

22. EXISTENCE AUTOMATIZOVANÉHO ROZHODOVÁNÍ

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

23. ZMĚNY NAŠICH USTANOVENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo změnit naše bezpečnostní opatření a opatření na ochranu údajů, pokud to bude nutné v důsledku technického vývoje. V takových případech odpovídajícím způsobem upravíme i naše informace o ochraně údajů. Vezměte proto prosím na vědomí aktuální znění našich zásad ochrany osobních údajů. Aktuální stav je únor 2023.